Regulamin konkursu Beauty Box

POSTANOWIENIA REGULAMINU KONKURSÓW OGŁASZANYCH
NA FACEBOOK.COM PRZEZ BEAUTYBOX KINGA JACEWICZ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Beautybox, Al. Papieża Jana Pawła II 40/3, 70-453 Szczecin
  NIP 955-161-83-15, Regon 810857245
  adres poczty elektronicznej: beautybox.gabinet@gmail.com
  adres strony internetowej www.beautybox.szczecin.pl
  zwany dalej „Organizatorem”
 2. Konkurs jest organizowany w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym
  https://www.facebook.com/beautyboxgabinet/
 3.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Jest on dostępny na stronie internetowej Organizatora:  www.beautybox.szczecin.pl
 4. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod nr tel 662 081 800 lub przesyłając zapytanie mailowe na adres beautybox.gabinet@gmail.com. Organizator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni na adres mailowy podany przez składającego zapytanie.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani tworzony przez serwis Facebook ani z nim związany, tym samym zwalnia właściciela serwisu Facebook.com z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Facebook.com z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 6. Ogłoszony Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

§2  Przedmiot konkursu

 1. Konkurs jest organizowany na stronie Organizatora, wskazanej w §1, ust.2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje daty jego zakończenia i rozstrzygnięcia.
 2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie i umieszczenie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu znajdującym się pod postem ogłaszającym konkurs na stronie
  https://www.facebook.com/beautyboxgabinet/
 3. W przypadku podania przez Uczestników takich samych rozwiązań zadania konkursowego, pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu bierze się Uczestnika, który jako pierwszy wskazał odpowiedź w komentarzu pod postem.
 4. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4.

§3 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz skutecznie przystąpiły do udziału w konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na zadanie konkursowe.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.
 6. Uczestnik konkursu może podać tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego.            
  W przypadku podania kilku propozycji rozwiązań – pod uwagę przez Komisję Konkursową będzie brane pierwsze podane rozwiązanie.

§4 Przebieg konkursu

 1. W skład Komisji Konkursowej wejdzie 3 członków wybranych przez Organizatora, w tym Organizator.
 2. Komisja Konkursowa kierując się kryterium pomysłowości Uczestników Konkursu wybierze jednego Laureata, który uzyska prawo do nagrody.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie w poście na stronie internetowej https://www.facebook.com/beautyboxgabinet/ wybranego rozwiązania konkursowego oraz imienia i nazwiska osoby, która je podała. Jeśli będzie to możliwe Organizator dodatkowo powiadomi o wygranej Laureata poprzez aplikację Messenger.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia Konkursu jest podany w poście na stronie internetowej https://www.facebook.com/beautyboxgabinet/
 5. Organizator dokona publikacji rozstrzygnięcia Konkursu w ciągu 3 dni od jego zakończenia.
 6. Laureat jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem Konkursu telefonicznie pod nr tel. 662 081 800 w ciągu 10 dni i wskazać termin odbioru nagrody/realizacji usługi. Niezachowanie tego terminu, bądź podanie danych nieprawidłowych uniemożliwiających identyfikację Laureata skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest stawiennictwo osobiste i odbiór pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 40/3, 70-453 Szczecin, po uprzednim umówieniu się pod numerem tel. 662 081 800.
 8. Laureatowi nie przysługuje zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną usługę.
 9. Laureat ma prawo odstąpienia nagrody osobie trzeciej tylko po powiadomieniu Organizatora mailem przesłanym na adres beautybox.gabinet@gmail.com i wskazaniu osoby upoważnionej do odbioru nagrody w terminie wskazanym w ust.6.
 10. Zabronione jest w rozwiązaniu zadania konkursowego zawierania treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe oraz wulgarne.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści pod kątem zapisów ust. 8 umieszczonych w postach i w razie stwierdzenia wskazanych treści do wykluczenia Uczestnika Konkursu dopuszczającego się naruszeń z udziału w Konkursie.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Beautybox, Al. Papieża Jana Pawła II 40/3,  70-453 Szczecin, zw. dalej Administratorem.
 2. Zakres danych osobowych wymaganych do przeprowadzenia Konkursu to imiona i nazwiska podawane w komentarzach pod postem ogłaszającym Konkurs.
 3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu aż do jego rozstrzygnięcia.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie i usunięcia swoich danych przez cały czas trwania Konkursu poprzez usunięcie wstawionego komentarza pod postem konkursowym.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 7 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres beautybox.gabinet@gmail.com.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, zgłaszający zostanie powiadomiony mailowo w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.